Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Tämä on Parkanon Urheilijat ry:n tanssijaoston tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GPDR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.01.2020.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informaatiovelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Parkanon Urheilijat ry:n tanssijaosto
Yhteystiedot
Susanna Nykyri, puheenjohtaja
puhelin: 040-554 6926

2. OIKEUSPERUSTE, REKISTERÖIDYT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Parkanon Urheilijat ry:n tanssijaosto ylläpitää jäsen- ja sidosryhmärekistereitä. Jäsenrekisteriin rekisteröityjä ovat Parkanon Urheilijat ry:n tanssijaoston jäsenet. Lisäksi viranomais- ja yhteistyötahojen vaatimuksesta kerätään mm. kursseille ja tapahtumiin osallistuneiden tietoja.

3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Jäsenrekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
– nimi
– syntymäaika
– osoite
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
Sidosryhmärekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
– yrityksen tiedot
– yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti
– tiedot jäsenille tarjottavista eduista
Sähköpostilistalle tallennetaan seuraavat tiedot:
– nimi
– sähköposti
Kursseille osallistuneista tallennetaan seuraavat tiedot:
– nimi

4. KERÄTTYJEN TIETOJEN HÄVITTÄMINEN
Tietoja säilytetään niin kauan, kun se on jäsenyyden hoitamisen kannalta tarpeellista tai kunnes rekisteröity pyytää poistamista. Ilmoittautumiset kursseille ja tapahtumiin sekä listat kursseille osallistuneista säilytetään mm. viranomaismääräysten ja kirjanpitolakien mukaan.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään:
– jäsenilmoittautumislomakkeista (kysytään erikseen rekisteriin liittymisestä)
– suullisesti
– puhelimitse
– sähköpostitse
– ja muista tilanteista, joissa henkilö itse luovuttaa tietojaan.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N
ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tallennettuja tietoja käsitellään vain niiden yhdistyksen toimihenkilöiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu. Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa siten, että
sivullisilla ei ole niihin pääsyä.

8. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle.

9. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyllä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: vastustamisoikeus, oikeus kieltää suoramarkkinointi, poisto-oikeus, oikeus peruuttaa suostumus ja valitusoikeus. Pyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjälle.